Scroll to top

critèris d’edició


Arqueodebats

Critèris d’edició

A la revista Arqueodebats s’acceptaran publicacions científiques inèdites que tractin temàtiques diverses i transversals de la recerca, de la difusió i de la conservació en arqueologia.

 

Idioma

Els idiomes acceptats per a la publicació són anglès, català i castellà. S’encoratja especialment els autors a publicar la seva recerca en anglès.

 

Format

La publicació ha de constar, obligatòriament, amb les següents seccions:

 • TÍTOL: màxim de 20 paraules.
 • AUTOR/S: constatant clarament noms i cognoms
 • CONTACTE DEL/S AUTOR/S: direcció e-mail i direcció postal
 • AFILIACIÓ DEL/S AUTOR/S: institució on han desenvolupat la recerca publicada
 • RESUM: obligatòriament en tres idiomes[1] -català, castellà i anglès – màxim de 1000 caràcters amb espais per cada idioma.
 • PARAULES CLAU: mínim de 5 i màxim de 8 conceptes clau. Tant poden ser paraules com conceptes, separats per un punt i coma (;).
 • MANUSCRIT: extensió màxima de 25.000 caràcters (amb espais) per als articles generals i de 35.000 caràcters (amb espais) per a les ponències. El text ha de ser clar i entenedor. No és obligatori, però s’encoratja els autors a seguir l’esquema clàssic de: introducció amb objectius, mètodes i materials, resultats, discussió i conclusions.
 • MULTIMÈDIA: màxim de 10 arxius multimèdia per als articles generals i màxim de 15 arxius multimèdia per a les ponències. Poden ser imatges (mínim de 300 dpi), figures, infografies, vídeos, àudios, 3D, Gifs,… S’encoratja especialment els autors a presentar arxius multimèdia més enllà de les fotografies. Els autors han de fer constar en quina part del text suggereixen que s’insereixin els arxius multimèdia i la seva descripció o peu de foto. Si no, per defecte, els arxius multimèdia es presentaran al final del text.
 • BIBLIOGRAFIA: seguint el sistema CHICAGO AUTHOR-DATE, tant per a la bibliografia final com a les cites bibliogràfiques en el manuscrit.

Altres possibles seccions: agraïments, links externs, annexos,…

Altres aspectes formals:

 • Els treballs presentats poden incloure diferents apartats i subapartats que han d’estar clarament jerarquitzats, tot i que no tenen per què estar numerats.
 • Les notes a peu de pàgina, mai bibliogràfiques, seran breus i les mínimes possibles.

 

Avaluació

Cada treball presentat serà avaluat i revisat científicament per un mínim de dos investigadors (revisió per parells). Les seves avaluacions i correccions seran retornades a l’autor principal que, en el termini acordat amb l’editor de la publicació, les haurà de corregir o esmenar i retornar el treball editat a l’editor de la publicació.

La decisió definitiva sobre la publicació o no del treball presentat recau en l’editor de la publicació.

[1] L’edició de la revista pot ajudar als autors en la traducció dels resums.

Guia de bones pràctiques

Els editors, revisors i autors d’Arqueodebats es comprometen a:

 

Equip editorial

L’Equip Editorial assumeix la responsabilitat dels continguts publicats i s’encarrega de garantir-ne la qualitat científica, prevenir males pràctiques en la divulgació dels resultats de les investigacions i administrar l’edició dels treballs rebuts dins d’un termini raonable.

Aquesta responsabilitat implica observar els principis següents:

IMPARCIALITAT
L’equip editorial té la responsabilitat de mantenir la imparcialitat a l’hora de gestionar els treballs proposats per a la seva publicació i ha de respectar la independència intel·lectual dels autors. Es reconeix el dret a rèplica dels autors en cas que els seus treballs hagin estat avaluats de manera negativa

CONFIDENCIALITAT
Els integrants de l’Equip Editorial tenen la responsabilitat de mantenir la confidencialitat dels textos rebuts i el contingut fins que siguin acceptats per publicar-los.

REVISIÓ DELS TREBALLS
L’Equip Editorial té la responsabilitat de garantir que els treballs de recerca publicats siguin avaluats per almenys dos experts en el camp, i que aquest procés de revisió sigui just i imparcial.
A més, l’equip editorial ha d’assegurar-se de l’originalitat i la novetat de les obres rebudes, i garantir que durant el procés d’avaluació es vigilin amb cura aquests aspectes per detectar qualsevol forma de plagi, autoplagi i publicació redundant o duplicada. S’entén per plagi la reproducció total, parcial o modificada d’un treball publicat prèviament pel mateix autor per fer-ho semblar diferent, així com la manipulació o falsificació de dades

ACCEPTACIÓ O REBUIG DE MANUSCRITS
L’Equip Editorial es basarà en els informes rebuts per acceptar o rebutjar un treball per publicar-lo. Es podran rebutjar directament els treballs rebuts, sense recórrer a un procés de consulta externa, si es consideren inadequats per no tenir l’exigible nivell de qualitat, per manca d’adequació als objectius científics de la revista o col·lecció de llibres, o per presentar evidències de frau científic.

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
L’equip editorial s’haurà d’encarregar que les normes de presentació dels originals siguin públiques i conegudes pels autors.

CONFLICTE D’INTERESSOS
Els membres de l’Equip Editorial s’han d’abstenir en la gestió d’un original quan incorrin en alguna d’aquestes situacions o semblants: tenir relació de parentiu, tenir amistat o enemistat manifesta, formar part del mateix grup de recerca.

 

Autors

Els autors dels textos enviats són els primers responsables del seu contingut, i per això estan obligats a aplicar una norma ètica destinada a assegurar-ne l’originalitat i l’atribució d’autoria deguda, entre altres aspectes.

Els autors tenen el deure de:

NORMES DE PUBLICACIÓ
Seguir les normes de publicació d’originals que es troben publicades al lloc web de la revista digital Arqueodebats .

ORIGINALITAT I PLAGI
Els autors han d’assegurar que les dades i resultats exposats a la feina són originals i no han estat copiats, inventats, distorsionats o manipulats.

ERRORS SIGNIFICATIUS EN TREBALLS PUBLICATS
Quan un autor o autora descobreix un error greu en el seu treball, té l’obligació de comunicar-ho als responsables de la revista com més aviat millor, per modificar la seva obra, retirar-la, retractar-se o publicar una correcció o fe d’errades.

CONFLICTE D’INTERESSOS
Quan hi hagi qualsevol vincle comercial, financer o personal que pugui afectar els resultats i les conclusions del seu treball, el text de l’obra s’ha d’acompanyar d’una declaració on constin aquestes circumstàncies, que han de figurar a la versió publicada de l’obra.

PER A UN LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA
L’equip editorial suggereix als autors utilitzar un llenguatge no sexista i inclusiu. Per a informació i exemples consulta la Guia per a un llenguatge no sexista de la llengua.

 

Revisors

Les persones que participen en l’avaluació exerceixen un paper essencial en el procés que garanteix la qualitat de la publicació. Assisteixen els Equips Editorials de revistes en la presa de les decisions editorials, ajuden a la millora de les obres publicades, i aporten una garantia d’acreditació científica.

Els revisors es comprometen a:

CONFIDENCIALITAT
Qui faci una avaluació ha de considerar el treball que ha de revisar com un document confidencial fins a la publicació, tant en el transcurs del procés de revisió com després d’aquest.

OBJECTIVITAT
Qui faci una avaluació ha de jutjar objectivament la qualitat del treball complet, és a dir, incloent-hi la informació sobre la qual es fonamenta la hipòtesi de treball, les dades teòriques i experimentals i la seva interpretació, sense descuidar la presentació i redactat del text.

CONCRECIÓ
Les crítiques han de ser concretes, i els comentaris objectius i constructius. Qui faci una avaluació ha d’argumentar adequadament els seus judicis, sense adoptar postures hostils i respectant la independència intel·lectual de qui hagi elaborat el treball.

RECONEIXEMENT DE LES FONTS D’INFORMACIÓ
Qui faci una avaluació ha de comprovar que se citen els treballs rellevants ja publicats sobre el tema.

CONFLICTE D’INTERESSOS
Qui faci una avaluació ha de rebutjar la revisió d’un treball quan sospiti o conegui que està inclòs en alguna de les situacions que puguin afectar el seu judici sobre aquest treball.